தரிசியுங்கள்

தரிசியுங்கள்
அருள்கிடைக்கும்

6/04/2012

ஸ்ரீ காஞ்சி பெரியவரின் பொன் மொழிகள் சுத்த சரீரம்

பொன் மொழிகள் 26

அவனவனும் தன் உடலையும் புத்தியையும் சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதே பெரிய பரோபகாரம் தான். துர்ப் பழக்கங்களால் ஒருவன் வியாதியை சம்பாதித்துக் கொள்கிறான் என்றால், அப்புறம் அவனால் எப்படிப் பரோபகாரம் ப்ண்ண முடியும்? அது மட்டுமல்ல. அவனது நோய் மற்றவர்களுக்கும்
பரவக்கூடும். துர்ப்பழக்கத்தால் நோயை வரவழைத்துக் கொள்வது பர அபகாரம் ஆகும். நம்மை மீறி வந்தால் அது வேறு விஷயம்.